Current Team

 • Wan Jun Nah
 • Jia Wei Sii
 • Zhong Ken Hew
 • Wan En Ng
 • Gen Bing Liong
 • Soon Chang Poh
 • Jie Long Kew
 • Jian Han Lim
 • Chun Chet Ng
 • Ying Hua Tan

Alumni

 • Sze Jue Yang - B.Comp. Sci. 2023.
  Researcher @ VinU, Vietnam.
 • Jack Min Ong - B.Comp. Sci. 2023.
  Software Engineer @ Jina AI, Germany.
 • Yang Loong Chang - PhD 2022.
  CTO @ Neuon AI.
 • Ting Pang - PhD 2022.
  Lecturer @ Xinxiang Medical Univ., PR China.
 • Yu Quan Lim - MSc. 2022.
  AI Freelance.
 • Nor Hamizah Miswan - PhD 2022.
  Lecturer @ National Univ. Malaysia.
 • Jiun Tian Hoe - B.Comp. Sci. 2022.
  PhD @ NTU, Singapore.
 • Jing Chong Beh - B.Comp. Sci. 2022.
  AI Engineer @ MoneyLion.
 • Mei Yih Tan - B.Comp. Sci. 2022.
  Researcher @ AkiraKan.
 • Nurul Japar - PhD 2022.
  Senior Lecturer @ Univ. Malaya.
 • Jia Huei Tan - PhD 2022.
  Researcher @ AkiraKan.
 • Jessica Wong - PhD 2021.
  Researcher @ Malaysian Space Agency.
 • Zhi Qin Tan - B.Comp. Sci. 2021.
  PhD @ Univ. of Surrey, U.K..
 • Hao Shan Wong - B.Comp. Sci. 2021.
  Researcher @ AkiraKan.
 • Chun Shui Tan - B.Comp. Sci. 2021.
  Senior Soft. Eng. @ CapBay.
 • Jia Qi Lim - B.Comp. Sci. 2021.
  Researcher @ AkiraKan.
 • Ding Sheng Ong - B.Comp. Sci. 2020.
  PhD @ Univ. of Aberystwyth, U.K..
 • Kam Woh Ng - B.Comp. Sci. 2019.
  PhD @ Univ. of Surrey, U.K..
 • Chee Kheng Chng - MSc. 2019.
  PhD @ Univ. of Adelaide, Australia.
 • Yuen Peng Loh - PhD 2019.
  Lecturer @ Multimedia Univ.
 • Sue Han Lee - PhD 2018.
  Lecturer @ Swinburne Univ.
 • Ven Jyn Kok - PhD 2016.
  Senior Lecturer @ National Univ. Malaysia.
 • Wai Lam Hoo - PhD 2016.
  Senior Lecturer @ Univ. Malaya
 • Ekta Vats - PhD 2016.
  AI Scientist @ Silo AI.
 • Mei Kuan Lim - PhD 2015.
  Senior Lecturer @ Monash Univ.
 • Sze Ling Tang - PhD 2015.
  R&D Lead @ Manja Technologies.
 • Anhar Risnumawan - MSc. 2014.
  Lecturer @ EEPIS, Indonesia.
 • Chee Kau Lim - PhD 2014.
  Senior Lecturer @ Univ. Malaya.
 • Chern Hong Lim - PhD 2014.
  Senior Lecturer @ Monash Univ.
 • Wei Ren Tan - MSc. 2012.
  R&D Engineer @ Manja Technologies.